Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında İsa Mesih peygamber olarak biliniyor

İsa Mesih’in peygamberlik sözleri

Konu seç!

Gerçek

Tanrı eskiden beri bir peygamberin gerçek olup olmadığını göstermek için bize bazı ipuçları verdi. Bunlardan biri şudur: Gelecek ile ilgili sözleri aynen söylediği gibi gerçekleşecektir; aksi takdirde o peygamberin sahte peygamber olduğu anlaşılır (Tesniye 18:22; Işaya 41:26; 45:21; 46:10).

SORU: Dünyada birçok din var. Hangisinin doğru olup olmadığını nereden biliyoruz? Gerçeği bilebilecek miyiz? İsa bize bu konuda bir ipuç verdi mi? 

* Bir kimse, Tanrı’nın isteğini yapmak isterse,  İsa’nın öğretişinin, Tanrı’dan olup olmadığını anlayacak: Yu 7:17: „«eğer bir kimse Tanrı’nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı’dan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir.“

* Bir kimse, İsa’nın söylediklerini ciddiye alırsa, ve bağlı kalırsa gerçeği bilecek ve gerçek onu özgür kılacak: Yu 8:31,32: „İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, «eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak» dedi.“ 

ÖZET: Yalanla dolu bir dünyada olmamıza rağmen gerçeği bulabiliriz. Bu gerçeği İncil’de ve İsa Mesih’te bulacağız. Fakat beyindeki bir bilgi olarak değil, yaşayan bir gerçek olması ve uygulanması gerekiyor. Hiç bir şeyin daha önemli olmadığını kabul etmek gerekiyor.

Dünya 

SORU: Dünyanın nüfusu fazilet bakımından değişebilecek mi? Humanist bir bakışla bu dünya iyiliğe doğru gelişecek mi? İnsanlar daha da bilgili olduktan sonra daha iyi davranacaklar ? 

* İsa dönünceye dek insanların kötü yapısı değişmeyecek: Mat 24:34: „Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.“ ; Mar 13:30; Luk 17:30

* Dünya İsa’ya inanmayacak ve bu dünyanın asıl günahıdır: Yu 16:9: „Günah konusunda – çünkü bana iman etmezler.“

* Cehenneme (sonsuz ölüme) giden yolu insanların çoğu kullanıyor: Mat 7:13,14: „«dar kapıdan girin. Çünkü kişiyi yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur.“ 

ÖZET: İnsanların çoğu kötülüğe doğru gidecek ve genelde hoş bir ortam olmayacak.

Dünya

SORU: İsa dünyamızın başına gelen olaylardan haberdar mıydı? Dünyamıza ne oldu, ne olacak? 

* Kıtlıklar, depremler, salgın hastalıklar, denizin felaketleri, savaşlar, güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek ve göksel güçler sarsılacak: Mat 24:6,7“Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak.“ ; Mar 13:7,8; Luk 21:9-11; 21:25,26 

ÖZET: Bütün evren de insanların günahlarından dolayı zarar gördüğü için büyük olumsuz olaylar olacak.

İsa Mesih

SORU: İsa dünyaya nasıl dönecek? Bazı milletler O’nun gelişiden habersiz mi olacak? İsa ne zaman dönecek? İsa bizi bu mevzuda aydınlatıyor. 

* İsa ikinci gelişinde görkemli ve büyük kudretle gelecek ve bütün halklar ağlayıp dövünecek: Mat 24:30: „«O zaman İnsanoğlu’nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.“; Mat 26:64; Mar 13:26; 14:62; Luk 21:27; Mat 24:27, Luk 17:24 

ÖZET: İsa döndüğünde dünyanın yaratıcısının gücüyle dönecek ve herkes onu bir anda görecek. Herkesin o an için hazır olması gerekir.

İsa’nın İzleyicileri

SORU: İzleyiciler bu dünyadayken olumsuz olaylardan gececek mi yoksa rahat bir yaşam sürecek mi? 

* Yakup, Yuhanna ve Petrus İsa gibi ölecek: Mat 20:23: „İsa onlara, «elbette benim kâsemden içeceksiniz» dedi, «ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır.»“; Mar 10:39,40; Yu 21:18,19

* Pavlus’un sıkıntı çekmesi: Elç 9:15,16: „Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim.»“ 

ÖZET: İzleyiciler İsa’yı izlediği için, İsa gibi acı çektiler ve öldürüldüler. Bu anlamda da İsa onların önderi oldu.

 

İsa’nın İzleyicileri

İsa’nın izleyiciler nasıl insanlardı? İsa’ya karşı nasıl davrandılar ve İsa onlar hakkında olaylar gerçekleşmeden  neler biliyordu? 

* İsa, Simun Petrus‘la İsa’ya inanan imanlı topluluğunu kuracak: Mat 16:18 „Ben de sana söyleyeyim, sen Petrus’sun ve ben topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek.“; Mr 3:14-19; Luk 6:13-16; Yu 1:42

 * Bir izleyici (Yahuda) İsa’yı ele verecek: Mat 26:21“Yemek yerlerken, «size doğrusunu söyleyeyim, sizden biri beni ele verecek» dedi.“; Mar 14:20; Luk 22:21; Yu 13:10,21; Mat 26:25; Yu 6:70,71

 * Petrus bu gece İsa’yı üç kez inkar edecek: Mat 26:34 „«sana doğrusunu söyleyeyim» dedi İsa, «bu gece horoz ötmeden sen beni üç kez inkâr edeceksin.»“; Mar 14:30; Luk 22:34; Diğer öğrencilerin inkarı: Mat 26:31; Mar 14:27; Luk 22:31; Yu 16:32

 * Petrus, İsa’yı inkar ettikten sonra, tekrar  inancına dönüp imanlı topluluğu güçlendirecek: Luk 22:32 „Ama ben, imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir.»“ 

ÖZET:  İzleyiciler hep  İsa’yla beraber olmaları ve büyük mucizeleri görmelerine rağmen, zor anlarında İsa’yı inkar ettiler. İsa gerçekleşecekleri önceden biliyordu. Fakat, İsa Mesih onları seviyor ve onların kutsal yazıları ve ölüm nedenini daha iyi anlamalarını sağladı.

Kutsal Ruh’un Gelişi 

SORU: İsa’nın Kutsal Ruh öğretişi ve O’nun hakkındaki bilgileri önceden neler söyledi? 

* İsa Kutsal Ruh’u gönderecek ve O İsa’ya tanıklık edecek: Yu 15:26: „«baba’dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba’dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, O bana tanıklık edecek.“

* Kutsal Ruh çok kısa bir zaman içinde Kudüs’e gelip öğrencileri güçlendirecek: Luk 24:49:“Ben de Babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, gökten gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın.»“; diğer: Luk 11:13; Yu 7:39; 14:16,17; 16:7 

ÖZET: İsa Kutsal Ruh’un gelişini çok net bir şekilde önceden bildirdi. Dirilişten 50 gün sonra (Elç 1:3; 2:1) Kutsal Ruh Kudüs’teki izleyicilere geldi (Pentikost Günü).

Yahudiler 

SORU: İsa Mesih’in kendisi Yahudi halkındandır. Yahudiler hakkında neler biliyordu ve onların geleceği hakkında bilgisi var mıydı? Yani Romalıların Kudüs’ü İ.S. 70 yılında fethedeceğini biliyor muydu? 

* Kudüs özel bir askeri metodla  yıkılacak: Luk 19:43,44: „Senin için öyle günler gelecek ki, düşmanların seni setlerle çevirecek, kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar.“; Luk 21:20 (İ.S. 70 Romalılar)

* Kudüs’teki tapınak yıkılacak: Mat 24:2: „İsa onlara, «bütün bunları görüyor musunuz?» dedi. «size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!»“; Mar 13:2; Luk 21:6,20,22-24; 23:28

* İsrail yıkıldıktan sonra tekrar  bir ülke oluştuğunda dünyanın sonu yakın olacak: Luk 21:29-32: „Aynı, bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, Tanrı’nın Egemenliği yakındır.“ 

ÖZET: Yahudiler İsa’yı ve O’nun kurtuluşunu reddediği için büyük sıkıntılardan geçtiler, fakat dünya için bir pusula oldular. 1900 sene yoktular ve sonra tekrar bir ülkede toplandılar. İsrail’in yeniden kurulması kıyametin yaklaştığını gösterir.

Yargılama Günü 

SORU: İsa bütün insanları yargılacak mı? Nasıl yargılanacaklar? Cennet ve cehennemden başka bir sonuç olabilir mi? Cehennem bazıları için geçici olacak ? İsa’nın kesin cevabı şurada. 

* İsa bütün milletleri yargılayacak, ve onları sadece iki gruba ayıracak: kurtulmuş olanlar (koyun) ve kaybolmuş olanlar (keçi):  Mat 25:31,32,46: „Ulusların hepsi O’nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, onları birbirinden ayıracak. … «bunlar sonsuz azaba uğrayacak, doğrular ise sonsuz yaşama kavuşacaklar.»“ (Önce cehenneme atılmak ve sonra ateşten geçip cennete varmak olmayacak. Cennete giden sonsuza dek cennette kalacak; cehenneme giden sonsuza dek cehennemde kalacak.); Yu 5:22,27; 3:35; Mat 16:27; 28:18 

ÖZET: Yargı gününde İsa bütün insanları yargılayacak ve iki gruba ayıracak: cennete ve cehenneme gidenler. Cennete ve cehenneme gidenler sonsuza dek kalacak.

 

Yargılama Günü 

SORU: Tanrı, yaptığımız işlerimize nasıl cevap verecek? İyi bir yaşam cennete girmek demek mi?

 * İsa, Tanrı’nın görkemi içinde gelecek ve herkese, yaptıklarının karşılığını verecek: Mat 16:27: „İnsanoğlu, Babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese, yaptıklarının karşılığını verecektir.“

* İsa’ya itaat eden cehennemi (ikinci  ölümü) görmeyecek: Yu 8:51: „Size doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla görmeyecektir.»“

* İzleyicilere yardım edenler İsa tarafından ödül alacak: Mat 10:42: „Bu sıradan kişilerden herhangi birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile içiren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.»“ ; Mar 9:41; Luk 10:6,7; Mat 25:40,46

* İnsanlar, söyleyecekleri  her boş söz için yargı gününde hesap verecekler: Mat 12:36: „Size söyleyeyim, insanlar, söyleyecekleri her boş söz için yargı gününde hesap verecekler.“

* Kardeşini yürekten bağışlamayan bağışlanmayacak: Mat 18:35: „«eğer her biriniz kardeşini yürekten bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle davranacaktır.»“ 

ÖZET: Düşünceler, sözler ve davranışlar kötü veya iyi de olsalar mutlaka ama mutlaka karşılığını görecekler. Bundan dolayı bu dünyada çok dikkatle dolaşmak gerekiyor. Herkese merhamet ile ve yumuşak ve affedici bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Fakat bunu yaparsak da cennete girmek için yetmiyor. Ancak İsa’ya güvenen sonsuz yaşama kavuşacak ve cennete girebilecek.

Tanrı’nın Sözü ile ilgili 

SORU: İsa, kutsal kitaplar ve kendi sözlerinin günümüze ulaşması hakkında neler söyledi? 

* Eski Antlaşma’nın bütün sözleri gerçekleşecek ve sonuna kadar tahrif edilemeyecek: Mat 5:18: „Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.“

* Kadının, İsa’ya karşı yaptığı iyilik bütün dünyada duyulacak (bu olaydan sadece İncil bahsediyor): Mat 26:13: „Size doğrusunu söyleyeyim, bu müjde dünyanın her neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak.»“; Mar 14:9

* Evren sona erecek, fakat  İsa’nın sözleri (İncil) her zaman mevcut  olacak (bu sözlere göre İncil tarihte hiçbir zaman yok olamaz): Mat 24:35: „Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.“; Mar 13:31; Luk 21:33 

ÖZET: Hiçbir zaman Kutsal Kitap tahrif edilemeyecektir ve bundan dolayı asıl İncil’in kaybolduğunu iddia etmek,Tanrı’nın ve İsa’nın Sözüne karşı gelmek demektir.

 

Dünya

SORU: İyimser bir dünyayı düşünelim. Şahısların ve devletlerin fakirliği bir gün kalmayacak ? 

* Yoksullar her zaman olacak: Mar 14:7: „Yoksullar her zaman aranızdadır, dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz; ama ben her zaman aranızda olmayacağım.“ 

ÖZET: Dünyanın bencilliği iyileştirilmeyecek ve böylece insanlar arasında ki dengesizlik her zaman olacak.

Dünya

SORU: İnsanları ve izleyicileri özel bir imtihanı bekliyor? 

* Sahte peygamberler türeyecek; bunlar mucizeler ve harikalar yaratacak izleyicileri saptırmaya çalışacak: Mat 24:11,24: „Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.“; Mar 13:22; Luk 21:8 

ÖZET: Sahte peygamberler ve mucize yapan kişiler insanları saptıracaklar.

İsa Mesih

İsa Mesih, kendisini hakkında gerçekleşmeden önce verdiği sözler. 

SORU: İsa gerçekten öldü ? İsa onu biliyor ve öleceğine dair sözleri söylüyor muydu? 

* İsa, din bilginlerinin elinde çok acı çekeceğini, öldürüleceğini ve ücüncü gün dirilmesi gerektiğini önceden bildiriyor: Mat 16:21 „Bundan sonra İsa, kendisinin Kudüs’e gitmesi, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.“ (Diğer ayetler Mat 20:19; Mat 26:26; Mar 14:22; Luk 22:19,20; Mat 26:2; Luk 13:33; Mat 21:38,39; Yu 10:11,15; Yu 12:24; Yu 13:18,19; Luk 18:31; Mat 26:12; Mar 14:8; Yu 12:7; Mat 17:22,23; 20:18; 26:45; Mar 8:31;  9:9,12,13,31; 10:33,34; Luk 9:22,44; 18:32,33; 24:7; 24:25-27,44-47; Yu 10:17; Diriliş ile ilgili ayrıca Mat 12:40; Mat 16:4; Luk 11:29,30; Yu 2:19,21; Mat 27:63; Mat 17:9; Mat 20:19; Yu 13:32; Mat 26:32; Yu 14:19 

ÖZET: İsa’nın acı çekmesi ve öldürmesi ile ilgili ayetler 35’ten fazladır. Yani İncil’de bu olay büyük bir yer alır. İsa’nın ölümü bir kaza değil, Tanrı’nın insanlar için planladığı kurtuluş yoluydu. İsa günahkarların yerine öldü ve onların cezasını çekti. Matta’nın, Markos’un ve Luka’nın son üç, Yuhanna’nın onsekizinciden yiriminci bölümlerine kadar sırf İsa’nın ölümü ve dirilişi ile ilgilidir. İsa’nın yaşamı başlangıçtan beri ölüme ve ölümden sonra dirilişe yöneldi. Ölümünden 3 gün sonra, ölümü yenerek dirilmesiyle RABBİN kurtuluş planı tamamlandı.

İsa Mesih

SORU: İsa’nın yetkisi ne? Şu anda nasıl çalışıyor ve ne yapıyor? İsa onu önceden biliyor muydu?

* İsa, istediği kişilerin günahlarını affedecek (yetki çarmıhtan geliyor): Mar 2:10,11: „Ne var ki, İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye…» Sonra felçliye, «sana söylüyorum, kalk, döşeğini topla ve evine git!» dedi.“

ÖZET: İsa normal bir peygamber değil çok daha üstün olduğunu açıkça bildiriliyor. Dünyanın merkez noktası, bir peygamber değil, İsa Mesih’in kendisidir. O cennet kapısını açabilir ya da kapatabilir.

İsa’nın İzleyicileri

SORU: İsa’nın izleyicilerinin tarihte başından kötü olaylar gelecek mi yoksa Tanrı onlara her konuda kolaylıkgösterecek? İzelyicilere en kötü ihtimal ne olacak? Kötü olaylar hepsi tesadüf ve şansızlık mı? 

* Dost ve aile mensupları izleyicileri ele verecek, ve bazılarını öldürtecek: Mat 10:17,35,36: „Çünkü ben oğulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya geldim.“; Mar 13:12; Luk 12:51-53; 21:16

* İzleyicileri  öldüren kişiler Tanrı’ya hizmet ettiğini sanacak : Yu 16:2,3: „Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki, sizi öldüren herkes Tanrı’ya hizmet ettiğini sanacak.“; Yu 16:33

* Tüm uluslar imanlılardan nefret edip onlara zulmedecek ve yargılacak: Mat 24:9: „«O zaman sizi sıkıntıya sokacaklar ve öldürecekler. Benim adımdan ötürü tüm uluslar sizden nefret edecek.“; Luk 21:12,17,18; Yu 15:20; Luk 17:25 

ÖZET: Bu dünyada izleyiciler önderleri İsa gibi acı çekecekler ve her taraftan zulüm görebilecekler. Fakat bu olaylar hiç bir zaman Tanrı’nın kontrolundan çıkamaz. Romalılar 8:28 söylediği gibi: „Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.“

Bütün Dünyaya Kurtuluşu İletmek 

SORU: İsa sadece kendi halkı olan Yahudi halkı için mi dünyaya geldi? İsa’nın mesajı ve kurtuluşu kimin için gecerlidir? İsa bu dünyadayken, verdiği mesajın göğe aldıktan sonra ne olacağını biliyor muydu? 

* İsa bütün uluslar için geldi ve bütün insanları kendine çekecek:Yu 12:32: „Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim.»“

* Sonu gelmeden İsa’nın müjdesi bütün dünyada duyurulacak: Mat 24:14: „Göksel Egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyada duyurulacak, ve son o zaman gelecektir.“; Mat 10:18; Mar 13:10; Yu 10:16 

ÖZET: İsa Mesih tüm dünyanın tek kurtuluşu olduğu için, dünyanın da bu kurtuluş mesajını duyması gerekiyor. İsa’nın mesajı evrensel bir mesajdır.

Kurtuluş 

SORU: İnsanlar cennete girmeden cehenneme mi girmek zorundalar? İsa’nın, insanlar kurtuluşu konusunda bilgisi var miydi? İsa bir peygamber olarak sadece cennete giden yolunu mu gösteriyor yoksa kendisi bizi kurtarıyor mu? 

* İsa, sonsuz yaşamı verecek: Yu 6:27: „Geçici olan yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalan yiyecek için çalışın. Bunu size İnsanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı O’na bu onayı vermiştir.»“

* Tanrı, kurtuluşu isteyenleri  İsa’ya gönderecek: Yu 6:45: „Peygamberlerin yazdığı gibi, ‘Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir.‘ Baba’yı işiten ve O’ndan öğrenen herkes bana gelir.“

* Kurtuluş, İsa Mesih’e güvenenlere verilecek: Yu 5:24,25: „«size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.“; Yu 3:16

* İzleyicilere sonsuz yaşam garantisi: Yu 10:28: „Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.“

* Bütün dünyada ve her çağda, İsa olmadan hiçkimse kurtulamayacak: Yu 14:6: „İsa ona, «yol, gerçek ve yaşam ben’im» dedi. «benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.“ 

ÖZET: Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam İsa Mesih’e bağlı. Tanrı’ya inanmak, iyi niyetli olmak, sevap yapmak yeterli değildir. Bir kimse İsa’ya güvenirse günahlardan arındırılır ve cennete girer. Böyle biri cehenneme hiç girmez.

Yargılama Günü 

SORU: İsa, inanmayanların sonucu hakkında ne diyor? Neye göre yargılanacaklar? Cehennem’de olmaları gecici mi? 

* Tövbe etmeyen mahvolacak: Luk 13:5: „… Ama tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız.»“

* İsa’nın, O olduğuna (Yahweh, yani Tanrı kendisi) iman etmeyen, günahlarının içinde ölecek: Yu 8:24: „İşte bu nedenle size, ‘Günahlarınızın içinde öleceksiniz‘ dedim. Benim O olduğuma iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz.»“

* İsa’nın sözlerini kabul etmeyen  kişiyi son günde yargılayacak olan, reddediği sözdür: Yu 12:48: „Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan, söylediğim sözdür.“

* Birisi cehenneme girerse geçici olarak değil, sonsuza dek orada kalacak: Mr 9:47,48: „’Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateş de sönmez.’“; Luk 16:26 

ÖZET: Bir insanın cehenneme girmesi için sadece normal bir yaşam yaşamaya devam etmesi yeterlidir. Bu çok dehşet verici bir haber!

 

Cennet

 

SORU: Cennete kim girebilecek? Orada yaşam nasıl ve neler var? İsa bizi cennet hakkında hangi ipuçları veriyor? 

* İsa’ya inandıkları için bütün dünyadan ve her halktan insanlar cennette olacak: Mat 8:10,11: „Size söyleyeyim, doğudan ve batıdan birçok insan gelecek, Göklerin Egemenliğinde İbrahim, İshak ve Yakup’la birlikte sofraya oturacaklar.“

* Tanrı’nın evinde yaşanacak çok yerler  var olacak: Yu 14:2: „Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum.“

* İsa, sadık izleyicilerin adlarını Yaşam Kitabından hiç silmeyecek ve kişilerin adlarını açıkça anacak: Esi 3:5: „Galip gelen, böylece beyaz giysiler giyecek. Böylesinin adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve O’nun meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım.“

* İzleyiciler Tanrı’ya çok yakın olacak ve O’nunla hep beraber olacak  ve O’nun üzerine Tanrı’nın adı, yeni Kudüs’ün adı ve İsa’nın yeni adı yazılacak: Esi 3:12: „Galip geleni Tanrımın tapınağında bir sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrımın adını, Tanrıma ait kentin, yani gökten, Tanrı’nın yanından inen yeni Kudüs’ün adını ve benim yeni adımı yazacağım.“ 

ÖZET: Cennette insanlar Tanrı’ya çok yakın olacak. İsa’nın sayesinde Tanrı’ya yaklaşabilecekler ve her halktan insanlar olacak.

 

SONUÇ:

 

Daha önce vahiy edildiği Tanrı’nın Sözleri sonraki Tanrı’nın Sözlerin tarafından iptal edebilecek mi? Olamaz, çünkü Tanrı değişmez. O’nun sözleri sonsuza dek geçerlidir. O zaman Tevrat, Zebur ve Peygamber Kitaplardan sonra neden İncil insanlara verildi? Çünkü insan Tanrı’yı ve O’nun kurtuluş planı gittikçe daha iyi anlasın diye verildi. İsa bir peygamber olduğu için onun sözlerini dinlememiz gerekiyor! Dinlemezlikten gelirsek başımız dertte olmayacak ? – Seçim sizin!

 

Buradaki araştırmalardan sonra, şu soruyu kendimize sormamız gerekecek: „İsa Mesih kimdir?“ – Rabbimizin izniyle Yu 1:29’da gerçeği bulacağız. İsa’nın peygamber sözleri gerçekleştiği için ve daha da gerçekleşeceği için O’nun sözünü çok ciddi ve almamız gerekiyor. Size Tevrat’ı, Zebur’u ve İncil’i okumanızı öneriyoruz.

önce

Hadi başla!

İsa Mesih’in başka peygamberlik sözleri var mı? Evet, var! – İncil’i oku ve keşvet! Çünkü senin geleceğin hakkında da bilgi veriyor. >>>